top of page

Antique, spiritually powerful Naga Liman keris, kris – Madura Sepuh-era (17th century) – Wilah with the rare Naga Liman dapur and Ngulit Semangka pamor – Antique Yogya Ladrang warangka of Sawo wood – Silver bunton pendok.

(Article number: 1967)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient and spiritually powerful Naga Liman keris dates back to the Madura Sepuh era (17th century).

 

The old wilah is, given its considerable age, in very good condition. It is forged to the rare Naga Liman dapur.

 

Naga Liman is a dapur (form) in which the gandik part of the keris is forged in the shape of an elephant's head, complete with a trunk. Dapur Naga Liman is rare like other dhapur ganan like nagasasra and singo barong.

 

LIMAN = Elephant, Ganesha and Ghana are things that refer to almost the same shape, namely both having a trunk. Liman is another name for elephant, an animal with a trunk. Ghana and Ganesha are the names of the elephant-headed and trunked deities. In its form, liman has a large head with two large ears and narrow eyes. The big head symbolizes that we humans should use more intellect than the physical in solving problems, or a symbol of people who should have a large brain volume in the sense of high intellectual capacity. Intelligent mind can also help a leader to make innovations and new creative ideas. Meanwhile, narrow eyes mean full concentration. The mind should be focused on positive things to improve the power of reason and knowledge.

 

Liman also has two wide ears as a symbol of wisdom to listen more. We hear all the time, but rarely do we "listen" properly to other people. For students to listen to what the teacher is saying, for leaders who want to hear criticism or the opinion of the people they lead. Everything to hear, think about and consider taking the next step. Then liman also has a small mouth and is almost invisible because it is covered with its trunk. The small mouth teaches us to control the movements of the mouth and tongue. The point is that we need to reduce nonsense. In the figure of a leader, the attitude to be maintained is to be careful when speaking. The concept of the primacy of Javanese life is in the phrase 'ajining selves soko kedaling lati' meaning honor and self-esteem.

 

In addition, the wilah is forged with a snow-white Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. 

 

The keris is housed in an antique Yogyakarta Ladrang warangka made of Sawo wood. A silver bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar. At the top there is also an antique Nunggak semi handle.

 

The spiritual and magical powers of the isi of this keris are strong. I would be happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Liman 11 luk (waves)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura Sepuh-era (17th century)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Antieke, spiritueel krachtige Naga Liman keris, kris – Madura Sepuh-era (17de eeuw) – Wilah met het zeldzame Naga Liman dapur en Ngulit Semangka pamor – Antieke Yogya Ladrang warangka van Sawo hout – Zilveren bunton pendok.

 

Deze antieke en spiritueel krachtige Naga Liman keris dateert van de Madura Sepuh-era (17de eeuw).

 

De oude wilah verkeert, gezien de aanzienlijke leeftijd, in een zeer goede conditie. Het is gesmeed naar het zeldzame Naga Liman dapur.

 

Naga Liman is een dapur (vorm) waarbij het gandik gedeelte van de keris is gesmeed in de vorm van een olifantenkop, compleet met een slurf. Dapur Naga Liman is zeldzaam zoals andere dhapur ganan zoals nagasasra en singo barong.

 

LIMAN = Olifant, Ganesha en Ghana zijn dingen die verwijzen naar bijna dezelfde vorm, namelijk beide met een stam. Liman is een andere naam voor olifant, een dier met een slurf. Ghana en Ganesha zijn de namen van de godheden met olifantenkop en slurf. In zijn vorm heeft liman een groot hoofd met twee grote oren en smalle ogen. Het grote hoofd symboliseert dat wij mensen meer intellect moeten gebruiken dan het fysieke bij het oplossen van problemen, of een symbool van mensen die een groot hersenvolume zouden moeten hebben in de zin van hoge intellectuele capaciteiten. Intelligente geest kan een leider ook helpen bij het maken van innovaties en nieuwe creatieve ideeën. Ondertussen betekenen smalle ogen volledige concentratie. De geest moet op positieve dingen worden gericht om de kracht van rede en kennis te verbeteren.

 

Liman heeft ook twee brede oren als een symbool van wijsheid om meer te luisteren. We horen de hele tijd, maar zelden 'luisteren' we goed naar andere mensen. Voor studenten om te luisteren naar wat de leraar zegt, voor leiders die kritiek willen horen of de mening van de mensen die ze leiden. Alles om te horen, erover na te denken en te overwegen om de volgende stap te zetten. Dan heeft liman ook een kleine mond en is hij bijna onzichtbaar omdat hij bedekt is met zijn slurf. De kleine mond leert ons de bewegingen van de mond en tong te kunnen beheersen. Het punt is dat we onzin moeten verminderen. In de figuur van een leider is de houding die moet worden aangehouden, voorzichtig te zijn bij het spreken. Het concept van het primaat van het Javaanse leven is in de uitdrukking ‘ajining selves soko kedaling lati’, wat eer en eigenwaarde betekent.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een hagelwitte Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  

 

De keris huist in een antieke Yogyakarta Ladrang warangka van Sawo hout. Een zilveren bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar. Aan de bovenzijde prijkt een eveneens antieke Nunggak semi greep.

 

De spirituele en magische krachten van de isi van deze keris zijn sterk. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Liman 11 luk (bochten)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura Sepuh-era (17de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Sawo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Antique, spiritually powerful Naga Liman keris, kris – Naga Liman - 11 luk

€ 295,00Price
    bottom of page