top of page

Rare and antique Lombok Pedaleman Pedang - Lombok abad XIX-era (19th century) – Blade with full pamor Adeg - Copper scabbard and hilt with complexly driven decorations.   

(Article number: 2022)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare Lombak Pedang, also called Pedaleman in Lombok, dates to the Lombok abad XIX-era (19th century) and originates from North Lombok, Indonesia.

 

The name pedang is a collective name for sabers and swords of different origins in the different Indonesian regions. Depending on the origin, a pedang can be provided with a blade of European, Turkish, Arabic or Anglo-Indian.

 

Most Pedangs originate from Sumatra but this Pedaleman Pedang originates from Lombok. Pedalemans are scarce and thus hard to find.

 

The blade measures 48,5 cm and is Damascus forged with a complex and full Adeg pamor which covers the entire blade. If you look closely at the Wilah (blade) you will see pamor lines running in the length direction of the Wilah. Pamor Adeg has magical, spiritual powers that protect the owner and his family against witchcraft, disturbances of spirits, natural disasters and people with bad intentions. It also has strong healing powers (both psychological as physical) and can detect sicknesses and ailments in the human body and mind. I had the wilah (blade) ritually and professionally treated with warangan so that the grey pamor contrasts beautifully against the black background of the wilah.  

 

The top of the Pedang is adorned with a copper hilt which is decorated with fine and deeply driven floral motifs. The scabbard is a true work of art. It is decorated with complex and deeply driven floral motifs.

 

I have chosen not to have the copper scabbard and hilt polished so that the antique patina is conserved.

 

The isi of this powerful Pedaleman reveled itself as a strong magician, dressed in a red robe, decorated with golden embroideries. It communicates that you have all the skills and abilities you need to be successful. The universe is aligning to bring positive changes your way. He shows you that you must use your intellect, concentration and willpower to make things happen.  He signifies a time in your life when you have the power to manifest the outcome you want. If it is referring to other people in your life it usually refers to someone you can learn from whose ability and wisdom will impress you. In terms of money and career, he points to a new opportunity presenting itself. It will require you to make a brave move and to put your original ideas into practice. It’s a good time for promotions or starting a new business venture, you will be feeling powerful and self-assured.

 

Characteristics:

Dapur: Pedaleman

Pamor: Adeg

Tangguh: Lombok abad XIX-era (19th century)

 

Dimensions:

Total length: 63,5cm

Length of the Pedaleman: 62cm.

Length of the Wilah: 48,5cm.

 

Zeldzame en antieke Lombok Pedaleman Pedang - Lombok abad XIX-tijdperk (19e eeuw) - Kling met volledige pamor Adeg - Koperen schede en gevest met complex gedreven versieringen.

 

Deze zeldzame Lombak Pedang, in Lombok ook wel Pedaleman genoemd, dateert uit het Lombok abad XIX-tijdperk (19e eeuw) en is afkomstig uit Noord-Lombok, Indonesië.

 

De naam pedang is een verzamelnaam voor sabels en zwaarden van verschillende herkomst in de verschillende Indonesische streken. Afhankelijk van de herkomst kan een pedang voorzien worden van een lemmet van Europees, Turks, Arabisch of Anglo-Indisch.

 

De meeste Pedangs komen uit Sumatra maar deze Pedaleman Pedang komt uit Lombok. Pedalemans zijn schaars en dus moeilijk te vinden.

 

De kling meet 48,5 cm en is Damascus gesmeed met een complexe en volledige Adeg pamor die het gehele lemmet bedekt. Als je goed naar de Wilah (kling) kijkt, zie je pamorlijnen in de lengterichting van de Wilah lopen. Pamor Adeg beschikt over magische, spirituele krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen hekserij, geestesverstoringen, natuurrampen en mensen met slechte bedoelingen. Het heeft ook sterke genezende krachten (zowel psychologisch als fysiek) en kan ziekten en kwalen in het menselijk lichaam en geest opsporen. De wilah (kling) heb ik ritueel en professioneel laten behandelen met warangan zodat de grijze pamor prachtig contrasteert met de zwarte achtergrond van de wilah.

 

Aan de bovenzijde prijkt een koperen greep dat is versierd met fijne en diep gedreven bloemmotieven. De schede is een waar kunstwerk. Het is ook versierd met complexe en diep gedreven bloemmotieven.

 

Ik heb ervoor gekozen om de koperen schede en het handvat niet te laten polijsten, zodat de antieke patina behouden blijft.

 

De isi van deze krachtige Pedaleman openbaarde zich als een sterke magiër, gekleed in een rood gewaad, versierd met gouden borduursels. Het communiceert dat je over alle vaardigheden en capaciteiten beschikt die je nodig hebt om succesvol te zijn. Het universum stemt zich af om positieve veranderingen op jouw manier te bewerkstelligen. Hij laat je zien dat je je intellect, concentratie en wilskracht moet gebruiken om dingen te laten gebeuren. Hij duidt een tijd in je leven aan waarin je de macht hebt om de gewenste uitkomst te manifesteren. Als het verwijst naar andere mensen in uw leven, verwijst het meestal naar iemand van wie u kunt leren, wiens bekwaamheid en wijsheid indruk op u zullen maken. In termen van geld en carrière wijst hij op een nieuwe kans die zich aandient. Het vereist dat u een moedige stap zet en uw originele ideeën in de praktijk brengt. Het is een goed moment voor promoties of het starten van een nieuwe onderneming, u zult zich krachtig en zelfverzekerd voelen.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedaleman

Pamor: Adeg

Tangguh: Lombok abad XIX-tijdperk (19e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 63,5cm

Lengte van de Pedaleman: 62cm.

Lengte van de Wilah: 48,5cm.

antique Lombok Pedaleman Pedang - Blade with full pamor Adeg - Copper scabbard

€ 295,00Price
    bottom of page