top of page

Antique Kudup Cempaka tombak – spear - Cirebon Panembahan Ratu II-era (17th century) - Kudup Cempaka dapur (shape) – Kelengan pamor – Including warangka and landeyan.

(Article number: 1793)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Kudup Cempaka tombak dates from the Cirebon Panembahan Ratu II-era (17th century).

 

The tombak is forged to Kudup Cempaka dapur (shape). Kudup Cempaka means bud of the Cempaka flower. In the beginning many cempaka flowers grew in the mountains. Inspired by the character of a strong tree, able to live long, fragrant and beautiful to the eye, Cempaka flowers were loved by kings and dukes in ancient times. This flower was widely planted in the palace/duchy/padepokan as a symbol of fragrance and purity of the heart. According to belief, cempaka flowers also repel evil influences and bring good influences. Yellow cempaka flowers are believed to bring good luck and wealth, white cempaka flowers symbolize purity of heart and love. Cempaka in Javanese = Cepaka means "cepak o", or close, easy. Cepak sandang pangane means enough in life, cepak rejekine means easy fortune, cepak jodoh means easy mate. Apart from being a spear weapon, the dhapur kudup cempaka tombak possesses magical and spiritual powers for household harmony, rejecting bad influences and bringing good influence, also magic in bringing fortune, relationships or marriage.

 

Furthermore the tombak is forged with pamor Kelengan. Keleng tombaks belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. This tombak absorbs negative energy and above all gives protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, this tombak possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

The tombak is complete with matching warangka (sheath) and landeyan.

 

Because Tombaks gather their spiritual and magical powers from the universe it is believed that they are spiritually more powerful than kerisses that gather their spiritual power from the earth.

 

Characteristics:

Dapur: Kudup Cempaka

Pamor: Kelengan

Tangguh: Cirebon Panembahan Ratu II (17th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 88cm.

Length of the tombak: 39cm.

Length of the wilah: 26cm.

 

Antieke Kudup Cempaka tombak - speer - Cirebon Panembahan Ratu II-tijdperk (17e eeuw) - Kudup Cempaka dapur (vorm) - Kelengan pamor - Inclusief warangka en landeyan.

 

Deze antieke Kudup Cempaka tombak dateert uit het Cirebon Panembahan Ratu II-tijdperk (17e eeuw).

 

De tombak is gesmeed tot Kudup Cempaka dapur (vorm). Kudup Cempaka betekent knop van de Cempaka-bloem. In het begin groeiden er veel cempaka-bloemen in de bergen. Geïnspireerd door het karakter van een sterke boom, in staat om lang te leven, geurig en mooi voor het oog, waren Cempaka-bloemen in de oudheid geliefd bij koningen en hertogen. Deze bloem werd op grote schaal aangeplant in het paleis/hertogdom/padepokan als symbool van geur en zuiverheid van het hart. Volgens het geloof stoten cempaka-bloemen ook kwade invloeden af en brengen ze goede invloeden. Gele cempaka-bloemen worden verondersteld geluk en rijkdom te brengen, witte cempaka-bloemen symboliseren de zuiverheid van hart en liefde. Cempaka in het Javaans = Cepaka betekent "cepak o", of dichtbij, gemakkelijk. Cepak sandang pangane betekent genoeg in het leven, cepak rejekine betekent gemakkelijk fortuin, cepak jodoh betekent gemakkelijke partner. Behalve dat het een speerwapen is, bezit de dhapur kudup cempaka tombak magische en spirituele krachten voor huishoudelijke harmonie, het afwijzen van slechte invloeden en het brengen van goede invloed, ook magie bij het brengen van fortuin, relaties of huwelijk.

 

Verder is de tombak gesmeed met pamor Kelengan. Keleng tombaks behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur van binnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze tombak absorbeert negatieve energie en geeft vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezit deze tombak magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De tombak is compleet met bijpassende warangka (schede) en landeyan.

 

Omdat Tombaks hun spirituele en magische krachten uit het universum halen, wordt aangenomen dat ze spiritueel krachtiger zijn dan kerissen die hun spirituele kracht uit de aarde halen.

 

Kenmerken:

Dapur: Kudup Cempaka

Pater: Kelengan

Tangguh: Cirebon Panembahan Ratu II (17e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 88cm.

Lengte van de tombak: 39cm.

Lengte van de wilah: 26cm.

 

 

Antique Kudup Cempaka tombak – spear - Cirebon 17th century – Kelengan pamor

€ 125,00Price
    bottom of page