top of page

Unique, antique Jangkung Mangkurat keris, kris – Wilah with the rare dapur Jangkung Mangkurat and the equally scarce pamor Bulu Ayam – Ganja with kinatah (gold plated) on the top – Yogya gayaman warangka of the rare pelet Ngingrim wood.

(Article number: 1222)

 

 This antique Jangkung Mangkurat keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The wilah is unique because the ganja de wilah is forged with openwork floral decorations that continue into the ganja. The ganja is decorated on the top with Kinatah (gold plated).

 

Furthermore, the wilah is forged with the equally rare pamor motif Bulu Ayam. Pamor Bulu Ayam is a beautiful and precious pamor because it is very difficult to forge. Not all Empus possess the mastery of forging this pamor motif. Bulu Ayam is similar to pamor blarak sineret, which is believed to be Javanese spirituality for a human purpose, namely authority, perpetuating positions, being respected by superiors and subordinates, neutralizing the negative energy present, guarding against evil and disasters and rejecting compromises of the 4 cardinal directions. Pamor Bulu Ayam is classified in the earth element fire. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with Jangkung Mangkurat dapur (shape). The word Jangkung means to lead, protect, supervise and guard at a distance. While Mangkurat comes from the word ‘mangku’ which means to support or support and ‘rat’ which means the universe or the universe. Jangkung Mangkurat means to regulate the universe and everything in it. Based on the name, implied symbolic meaning associated with a teaching of leadership. That the life of the Javanese is the direction, not for himself. That besides 'educating hamengku' one's own family race, to become a superior and high-ranking human being, also hamengku, hamengkoni, hamemangku, uphold the people who are 'ngawula' to him, and still fight for the welfare of the all mankind. In short, making the world more livable for people.

 

At the top is a beautiful Nunggak Semi grip that is set on a richly decorated copper cup.

 

The keris is housed in a Yogyakarta gayaman warangka of the noble pelet Ngingrim wood. The gandar is covered with a copper two-piece slorok pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung Mangkurat. 3 luck.

Pamor: Bulu Ayam

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Yogyakarta gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Unieke, antieke Jangkung Mangkurat keris, kris – Wilah met het zeldzame dapur Jangkung Mangkurat en het even schaarse pamor Bulu Ayam – Ganja met kinatah (goud verguld) aan de bovenzijde – Yogya gayaman warangka van het zeldzame pelet Ngingrim hout.

 

Deze antieke Jangkung Mangkurat keris stamt van de Pajajaran era (12de eeuw).

 

De wilah is een unicum omdat de ganja de wilah is gesmeed met opengewerkte florale decoraties die doorlopen in de ganja. De ganja is aan de bovenzijde gedecoreerd met Kinatah (goud verguld).

 

Verder is de wilah gesmeed met het even zeldzame pamormotief Bulu Ayam. Pamor Bulu Ayam is een fraai en kostbare pamor omdat het zeer moeilijk te smeden is. Niet alle Empu’s bezitten het meesterschap om dit pamormotief te smeden. Bulu Ayam is vergelijkbaar met pamor blarak sineret, waarvan wordt aangenomen dat het Javaanse spiritualiteit is voor een menselijk doel, namelijk autoriteit, het bestendigen van posities, gerespecteerd worden door superieuren en ondergeschikten, het neutraliseren van de aanwezige negatieve energie, het behoeden tegen onheil en rampen en het afwijzen van compromissen van de 4 windrichtingen. Pamor Bulu Ayam wordt ingedeeld in de aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met Jangkung Mangkurat dapur (vorm). Het woord Jangkung betekent leiden, beschermen, toezicht houden en bewaken op afstand. Terwijl Mangkurat komt van het woord ‘mangku’ wat betekent ondersteunen of ondersteunen en ‘rat’ wat het universum of het universum betekent. Jangkung Mangkurat betekent het universum en alles erin reguleren. Gebaseerd op de naam, impliciete symbolische betekenis geassocieerd met een leer van leiderschap. Dat het leven van de Javaan de richting is, niet voor hemzelf. Dat naast het 'hamengku-opvoeden' van het eigen familie ras, om een ​​superieur en hooggeplaatst mens te worden, ook hamengku, hamengkoni, hamemangku, de mensen hooghouden die voor hem 'ngawula' zijn, en nog steeds vechten voor het welzijn van de hele mensheid. Kortom, de wereld leefbaarder maken voor de mens.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtige Nunggak Semi greep dat gezet is op een rijkelijk versierde koperen cup.

 

De keris huist in een Yogyakarta gayaman warangka van het edele pelet Ngingrim hout. De gandar is bedekt met een koperen tweedelige slorok pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung Mangkurat. 3 luk.

Pamor: Bulu Ayam

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw)

Warangka: Yogyakarta gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Jangkung Mangkurat keris, kris - Pamor Bulu Ayam - Ganja with kinatah

€ 525,00Price
    bottom of page