top of page

Rare, ancient Dholog keris, kris – Pajang-era (16th century) –  4th Arcana - Ancient wilah with the rare Dholog dapur (shape) and amazing version of pamor Beras Wutah – Gandar Iras of Trembalo wood – Gold plated blewah pendok – Antique Nunggak semi hilt. Bejen mendak.

(Article number: 1955)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and ancient Dholog keris dates from the Pajang-era (16th century).

 

I acquired this keris from a trader in Cirebon. This man sells antique rings with spiritual powerful stones and spiritual powerful kerisses. I experienced the spiritual powers of this keris to have a strong relation to the fourth arcana, the Emperor. Please contact me to know more about the great spiritual and magical powers of this keris.

 

The wilah is forged with the rare dapur Dholog with 5 luk (waves). Dholog is a form of kerisses with five luk (waves). Everything that happens in this world has a time. A process experienced by teak trees each year is the process of dropping leaves during the dry season, as a form of adaptation to the environment and environmental conditions. In the dry season, the teak tree drops almost all its leaves. That is the wisdom that nature has given the teak tree. Even without leaves, the teak tree forges itself into one of the best trees on earth. It won't die. It is even "fasting" so as not to develop in plain sight. It forges itself to withstand the test of the lack of water and the heat of the weather. It passed the test while eliminating the problems in the leaves and improving the quality of the wood in the trunk. The process which is not easy makes it one of the strongest trees in the world. Changes can happen, the seasons of life can change. There are times when we have to go through such times. A time when everything seemed to go so easily, but could turn out to be where things suddenly got so dry. That is the phase the supernatural has put us through. When times of trials come, believe that by the power of this keris we will always get through them. Dholog is a dapur with the personification of an authentic life, a real purpose, sincere determination, as well as a symbol of the reminder that keris owners always seek and find the meaning of life in the world, so that the purpose and purpose of life that has been outlined will not be forgotten.

 

Furthermore, the wilah is forged with an amazing version of pamor Beras Wutah. Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the kris world, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a finely carved Nunggak semi hilt from Surakarta and is set on a Bejen mendak.

 

The keris is houses in a Solo Ladrang warangka of the type gandar Iras. The gandar is covered with a blewah (half open), gold plated pendok so the gandar Iras can be admired.

 

Characteristics:

Dapur: Dholog 5 luk (waves)

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Pajang-era - 16th century

Warangka: Solo Ladrang – Gandar Iras

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49,5cm.

Length of the Keris: 47,5cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Zeldzame, antieke Dholog keris, kris - Pajang-tijdperk (16e eeuw) - 4e Arcana - Oeroude wilah met de zeldzame Dholog dapur (vorm) en verbazingwekkende versie van pamor Beras Wutah - Gandar Iras van Trembalo-hout - Vergulde blewah pendok - Antieke Nunggak semi greep - Bejen mendak.

 

Deze zeldzame en oude Dholog keris dateert uit het Pajang-tijdperk (16e eeuw).

 

Ik heb deze keris gekocht van een handelaar in Cirebon. Deze man verkoopt antieke ringen met spiritueel krachtige stenen en spiritueel krachtige kersissen. Ik ervoer de spirituele krachten van deze keris om een sterke relatie te hebben met de vierde arcana, de keizer. Neem s.v.p. contact met mij op om meer te weten te komen over de grote spirituele en magische krachten van deze keris.

 

De wilah is gesmeed naar de zeldzame dapur Dholog met 5 luk (golven). Dholog is een vorm van kerissen met vijf luk (golven). Alles wat er in deze wereld gebeurt heeft een tijd. Een proces dat elk jaar door teakbomen wordt ervaren, is het laten vallen van bladeren tijdens het droge seizoen, als een vorm van aanpassing aan de omgeving en omgevingsomstandigheden. In het droge seizoen laat de teakboom bijna al zijn bladeren vallen. Dat is de wijsheid die de natuur de teakboom heeft gegeven. Ook zonder blad smeedt de teakboom zich tot een van de beste bomen op aarde. Het zal niet doodgaan. Het is zelfs "vasten" om niet in het volle zicht te ontwikkelen. Het smeedt zichzelf om de test van het gebrek aan water en de hitte van het weer te weerstaan. Het slaagde voor de test terwijl het de problemen in de bladeren oploste en de kwaliteit van het hout in de stam verbeterde. Het niet gemakkelijke proces maakt het tot een van de sterkste bomen ter wereld. Veranderingen kunnen gebeuren, de seizoenen van het leven kunnen veranderen. Er zijn tijden dat we door zulke tijden heen moeten. Een tijd waarin alles zo gemakkelijk leek te gaan, maar kon blijken dat het ineens zo droog werd. Dat is de fase waar het bovennatuurlijke ons doorheen heeft gestuurd. Als er tijden van beproevingen komen, geloof dan dat we door de kracht van deze keris er altijd doorheen zullen komen. Dholog is een dapur met de personificatie van een authentiek leven, een echt doel, oprechte vastberadenheid, evenals een symbool van de herinnering dat keris-eigenaren altijd de zin van het leven in de wereld zoeken en vinden, zodat het doel en het doel van het leven dat is geschetst zal niet worden vergeten.

 

Verder is de wilah gesmeed met een geweldige versie van pamor Beras Wutah. Beras Wutah is een pamor-motief dat redelijk bekend is in de kris-wereld, het pamor-patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek aan voedsel en kleding hebben. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezit van deze kris maakt de eigenaar sneller promotie in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijngesneden Nunggak semi greep uit Surakarta die is geplaatst op een Bejen mendak.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het type gandar Iras. De gandar is bedekt met een blewah (halfopen), vergulde pendok zodat de gandar Iras te bewonderen is.

 

Kenmerken:

Dapur: Dholog 5 luk (golven)

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Pajang era - 16de eeuw

Warangka: Solo Ladrang – Gandar Iras

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Ancient Dholog keris, kris – 14th century – 4th Arcana - pamor Beras Wutah

€ 450,00Price
    bottom of page