top of page

Ancient Cirebon Pulanggeni keris, kris - Pajajaran Abad XII-era (12th century) – Ancient wilah with a clear version of pamor Uler Lulut and Pulanggeni dapur (shape) – Amazingly carved Cirebon Gajahan hilt set on an antique, silver open worked mendak - Parahu Labuh Cirebon warangka – Silver bunton pendok.

(Article number: 2243)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and ancient Cirebon Pulanggeni keris dates from the Pajajaran Abad XII-era (12th century.

 

The ancient wilah is forged to the rare Pulanggeni dapur. Keris Pulanggeni is one of the Keris dapurs that is very popular among Tosan Aji lovers as this Keris has a name in common with the legacy of one of the puppeteers, Arjuna. Pulanggeni can be interpreted as a hundred incense (religious fragrance), which symbolizes that in this life people should strive for a fragrant name by always behaving well, always helping others and filling their lives with things beneficial to the nation, state and religion, not just thinking about self and group interests. By behaving well and always doing things that are beneficial to others, surely his name will always be remembered even though life is not enclosed in the body. In the past, a keris with dapur Pulanggeni was reserved for warriors, as a symbol of struggle and sincerity in defending the nation and country, so that the good name was always fragrant and remembered forever. So, we can conclude that the happiness of the Keris Pulanggeni is that the owner of this Keris is always in good standing in the community, respected by all and protected from all forms of slander and crime that can destroy his reputation and good name. Pulanggeni is the guiding principle of life so that the owner always does good to others so that he has a good name that will always be remembered.

 

Furthermore, the wilah is forged with the equally rare pamor Uler Lulut. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

The top of the keris is adorned with an amazingly carved Cirebon Gajahan hilt set on an antique, silver open worked mendak.

 

The keris houses in an antique Parahu Labuh Cirebon warangka. The gandar is covered with a silver bunton pendok.

 

The isi of this ancient keris is strong and active. It possesses a strong Naga spirit. On request I will gladly tell you about the spiritual and magical strength of the isi.

 

Characteristics:

Dapur: Pulanggeni - Lurus

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Pajajaran – Abad XII (12th century)

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 48,5cm.

Length of the Keris: 48,4cm.

Length of the Wilah: 38,5cm.

 

Oeroude Cirebon Pulanggeni keris, kris - Pajajaran Abad XII-tijdperk (12e eeuw) - Oude wilah met een duidelijke versie van pamor Uler Lulut en Pulanggeni dapur (vorm) - Verbazingwekkend gesneden Cirebon Gajahan gevest gezet op een antieke, zilveren opengewerkte mendak - Parahu Labuh Cirebon warangka – Zilveren bunton-pendok.

 

Deze zeldzame en oude Cirebon Pulanggeni keris dateert uit het Pajajaran Abad XII-tijdperk (12e eeuw.

 

De oude wilah is gesmeed tot de zeldzame Pulanggeni dapur. Keris Pulanggeni is een van de Keris dapurs die erg populair is onder Tosan Aji-liefhebbers, omdat deze Keris een naam gemeen heeft met de erfenis van een van de poppenspelers, Arjuna. Pulanggeni kan worden geïnterpreteerd als honderd wierook (religieuze geur), wat symboliseert dat mensen in dit leven moeten streven naar een geurige naam door zich altijd goed te gedragen, altijd anderen te helpen en hun leven te vullen met dingen die gunstig zijn voor de natie, de staat en de religie, en niet alleen maar denken aan eigen- en groepsbelangen. Door zich goed te gedragen en altijd dingen te doen die anderen ten goede komen, zal zijn naam zeker altijd herinnerd worden, ook al is het leven niet opgesloten in het lichaam. In het verleden was een keris met dapur Pulanggeni gereserveerd voor krijgers, als symbool van strijd en oprechtheid bij het verdedigen van de natie en het land, zodat de goede naam altijd geurig was en voor altijd herinnerd werd. We kunnen dus concluderen dat het geluk van de Keris Pulanggeni is dat de eigenaar van deze Keris altijd een goede reputatie heeft in de gemeenschap, door iedereen gerespecteerd wordt en beschermd wordt tegen alle vormen van laster en misdaad die zijn reputatie en goede naam kunnen vernietigen. Pulanggeni is het leidende principe van het leven, zodat de eigenaar altijd goed doet voor anderen, zodat hij een goede naam heeft die altijd herinnerd zal worden.

 

Verder is de wilah gesmeed met de al even zeldzame pamor Uler Lulut. Deze pamor lijkt op de aard van water in die zin dat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent ‘tamme slang’ in het Indonesisch. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris geluk zullen brengen in de zin dat het voor hem gemakkelijk wordt om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor kan de eigenaar op veel vrienden rekenen. Op zakelijk of werkgebied zal de eigenaar van de keris erg populair zijn bij collega's, zijn superieuren of zijn zakenrelaties.

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig uitgesneden Cirebon Gajahan greep, geplaatst op een antieke, zilveren, opengewerkte mendak.

 

De Keris huist in een antieke Parahu Labuh Cirebon warangka. De gandar is bedekt met een zilveren bunton-pendok.

 

De isi van deze oude keris is sterk en actief. Het bezit een sterke Naga-geest. Op verzoek vertel ik je graag over de spirituele en magische kracht van de isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Pulanggeni-Lurus

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Pajajaran – Abad XII (12e eeuw)

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 48,4cm.

Lengte van de Wilah: 38,5cm.

Ancient Cirebon Pulanggeni keris, kris - pamor Uler Lulut - Pulanggeni dapur

€ 325,00Price
    bottom of page